Stockholms domkyrkoförsamling

Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som ställer upp i höstens kyrkoval den 17 september 2017. Nomineringsgruppen grundar sig på borgerliga kyrkliga värderingar.


Lokal nomineringslista

Borgligt alternativs nomineringslista har personer med olika bakgrund och kompetens, där några redan på olika sätt är aktiva inom domkyrkoförsamling till exempel som förtroendevalda och fd. anställda. Nomineringsgruppen har därför den kompetens och den kännedom om församlingen som krävs för att rätt kunna hantera ett uppdrag som förtroendevald i Stockholms domkyrko­ församling.

  1. Per Eckerbom, Byggmästare
  2. Marie Tullgren, Ekonom och sociolog
  3. Carl Wretenblad. Psykolog, kyrkvärd
  4. Berith Öhrnberg. Khde emerita
  5. Gunilla Dolk, Apotekare och kyrkvärd
  6. Björn Nordin, Analytiker
  7. Birger Hultman, Fil. kand.
  8. Marianne Timoleon, Nämndeman
  9. Per Thydén, Direktör

Kyrklig verksamhet
Vi vill verka för ett rikt och levande gudstjänstliv med hög kvalitet i Stock­ holms domkyrkoförsamlings tre kyrkor samt verka för att öka medlemsanta­ let i församlingen. Att genom en öppen syn utveckla den kyrkliga verksam­ heten i församlingen och att erbjuda församlingsborna en kyrkoverksamhet som fyller behov i livets alla skeden.

Verksamhet bland barn och ungdom
Vi vill öka Stockholms domkyrkoförsamlings resurser för verksamhet bland barn och unga anpassade till de behov som finns i en storstadsregion av idag. Målet är att öka och förstärka intresset hos barn och ungdomar för att delta i församlingens olika verksamheter.

Ekonomi
Vi vill arbeta för att ytterligare förbättra Stockholms domkyrkoförsamlings ekonomi för att även i framtiden ha en livskraftig församling. Därför kommer vi att aktivt delta i församlingens arbete med ekonomisk styrning, budget och bokslut.

Fastigheter
Vi vill arbeta för att höja värdet och standarden på Stockholms domkyrkoför­ samlings fastighetsbestånd. För att uppnå detta mål vill vi från fastigheternas avkastning avsätta medel i budget till underhåll och renovering av försam­ lingens fastigheter.

Borgligt alternativ i Stockholms domkyrkoförsamling
Vi anser att vårt uppdrag kommer att vara att företräda församlingsborna. Vi vill verka för att tillhandahålla verksamheter som är attraktiva för både för­ samlingsbor och besökare utan att därmed urholka församlingens ekonomi.


Rösta på Borgligt alternativ i Stockholms domkyrko- församling den 17 september 2017!


Kontaktuppgifter:

Per Eckerbom per@eckerbom.se 070 – 515 29 00