Sollentuna

Program för Borgerligt alternativ i Sollentuna

Församlingen har en viktig funktion i livets olika skeden och vi vill satsa mer på lokal hjälpverksamhet, lyckad integration och minskat utanförskap.

Vi vill värna diakonin, som är kyrkans sociala uppgift. Människor som är utsatta och lider av ensamhet, hemlöshet och missbruk skall kunna få känna stöd från församlingen.


Borgerligt alternativ vill bedriva en ekonomiskt ansvarsfull verksamhet, med god förvaltning av församlingens tillgångar. Vi välkomnar och värdesätter att mer i Svenska kyrkan utförs genom det allt viktigare frivilligarbetet.

Gudstjänsterna skall utvecklas för att passa alla åldrar, där körsång och musik utgör en viktig del.

Ett gott liv för alla levande varelser på vår jord kräver att vi tar ansvar för hur jordens ändliga resurser brukas.

Vår församling, som är en del av Svenska kyrkan, skall vara en folkkyrka öppen för alla. Grundläggande värderingar är tolerans, allas lika rätt till inflytande över det gemensamma och en öppenhet för nya strömningar. Svenska kyrkan vilar på en demokratisk grund och värnar om den kristna värdegrunden och vårt kulturarv, men skall också vara en förmedlande länk mellan människor från olika kulturer och länder och medverka till att sprida kunskap om Sveriges kultur och samhällsliv.


Handlingsprogram

Borgerligt alternativ vill bland annat att

 • kyrkoavgiften hålls låg, då detta är grunden för en folkkyrka.
 • flexibiliteten ökar för kyrkliga förrättningar såsom dop, vigslar och begravningar, t.ex. lördagsbegravningar, dop i hemmet och minnesgudstjänster.
 • flera barn och vuxna döps, fler konfirmeras och att utöver ordinarie undervisning, unga förbereds för vuxenlivet.
 • frivilligas insatser ska utvecklas och stödjas då de är en väsentlig för framtiden
 • församlingen satsar mer på lokal hjälpverksamhet
 • samarbetet med kommunen fortsätter där församlingen har kompetens t ex verksamhet för barn, ungdom och äldre samt stöd för utsatta.
 • vi ska vara en aktiv aktör i integrationsarbetet i Sollentuna bland annat genom ekumenisk samverkan.
 • vi tillhandahåller präst vid häktet och sjukhuspräst vid Sollentuna sjukhus
 • en redan uppskattad musikalisk verksamhet stärks och breddas.
 • verksamhet som rör barn och ungdomar i möjligaste mån ska vara kostnadsfri
 • vi ska erbjuda skolorna möjlighet till skolavslutning och andra aktiviteter i våra lokaler.
 • vi ska ta vara på möjligheterna att som ideell organisation bedriva näringsverksamhet t.ex. inom det sociala och vård- och omsorgsområdet.
 • församlingen verkar för vård- och omsorgsboenden med kyrklig inriktning.
 • församlingen etablerar sig i Väsjöområdet, eventuellt tillsammans med annan aktör.
 • S:t Eriks kyrka ska öppnas även för icke kyrkliga begravningsceremonier och minnesstunder.
 • församlingen även i framtiden ansvarar för begravningsverksamheten.
 • interiören i begravningskapellet vid Sollentuna kyrka ska förbättras.

Hela vårt program ser du på www.facebook.com/borgerligtalternativsollentuna


Kontaktuppgifter:

Björn Karlsson bjornkarlsson1944@telia.com 070 – 368 91 78