Oscars församling

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

Borgerligt alternativ har kyrkans och församlingens bästa i fokus. Kandidaterna, både nya och erfarna förtroendevalda, är delaktiga i församlingens olika verksamheter t. ex. som kyrkvärdar, styrelseledamöter i flera av föreningarna i församlingen, körsångare och volontärer inom diakonin.


Ett rikt gudstjänstliv med hög kvalitet i dop, konfirmationer, vigslar och begravningar ska fortsätta att erbjudas. Guds­tjänsterna ska utvecklas men de traditioner som är upp­skattade ska värnas. Sommar­kyrkan i Djurgårdskyrkan är särskilt angelägen.

Vi vill ta fortsatt ansvar för ekonomin. Bred verksamhet, god tillgänglighet och låg kyrkoavgift ska känneteckna Oscars församling. Vård och underhåll av kyrkor, inventa­rier och fastigheter är viktigt för framtiden.

Barn och ungdom är försam­lingens framtid! Vår ambition är fler döpta och konfirme­rade. Förskolan Lilla Präst­kragen är ett viktigt inslag i tillvaron för många familjer.

Diakonin – en av den kristna religionens hörnstenar – skall fortsätta att utvecklas och finnas för alla. Det handlar om att tänka på vår nästa!

Kyrkomusiken i både guds­tjänster och konserter har en central plats. För många leder den till ett engagemang i kyrkan.

Engagemanget hos medarbetare och frivilliga/volontärer måste tas tillvara, utvecklas och upp­muntras.

Kyrkan är till för alla som bor och vistas i församlingen. Alla åldrar behöver känna tillhörighet till kyrkan. Fler mötesplatser såsom församlingsaftnar och samtals­grupper behöver skapas, inte minst för de äldre. Satsningar på församlingsblad, information i lokalpressen, hemsida och sociala medier är viktiga.

Stödet till Svenska kyrkans inter­nationella arbete ska ha tonvikt på kvinnors och barns utsatthet och till förföljda kristna i världen. Barnhemmet i Sakiai i Litauen ska få fortsatt stöd. De pengar och kläder som samlas in gör stor skillnad i barnens livskvali­tet. Kontakten med den evange­ lisk­lutherska kyrkan i Zeuthen i Tyskland är värdefull och ska fortsätta.

Vi vill att Oscars församling ska fortsätta vara en egen för­samling. Samarbetet med övriga Östermalmsförsamlingar kan utvecklas mer vilket kan leda till kostnadsminskningar.

Inom en tioårsperiod kommer församlingen att växa genom nya bostadsområden i Frihamnen och på Loudden. I denna planering vill vi att församlingen ska vara delaktig.


Kontaktuppgifter:

Annette Lundquist Larsson annette@borgerligtalternativ.nu 073 – 682 80 42