Oscars församling

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

Borgerligt alternativ har kyrkans och församlingens bästa i fokus. Kandidaterna, både nya och erfarna förtroendevalda, är delaktiga i församlingens olika verksamheter t. ex. som kyrkvärdar, styrelseledamöter i flera av föreningarna i församlingen, körsångare och volontärer inom diakonin.


Ett rikt gudstjänstliv med hög kvalitet i dop, konfirmationer, vigslar och begravningar ska fortsätta att erbjudas. Guds­tjänsterna ska utvecklas men de traditioner som är upp­skattade ska värnas. Sommar­kyrkan i Djurgårdskyrkan är särskilt angelägen.

Vi vill ta fortsatt ansvar för ekonomin. Bred verksamhet, god tillgänglighet och låg kyrkoavgift ska känneteckna Oscars församling. Vård och underhåll av kyrkor, inventa­rier och fastigheter är viktigt för framtiden.

Barn och ungdom är försam­lingens framtid! Vår ambition är fler döpta och konfirme­rade. Förskolan Lilla Präst­kragen är ett viktigt inslag i tillvaron för många familjer.

Diakonin – en av den kristna religionens hörnstenar – skall fortsätta att utvecklas och finnas för alla. Det handlar om att tänka på vår nästa!

Kyrkomusiken i både guds­tjänster och konserter har en central plats. För många leder den till ett engagemang i kyrkan.

Engagemanget hos medarbetare och frivilliga/volontärer måste tas tillvara, utvecklas och upp­muntras.

Kyrkan är till för alla som bor och vistas i församlingen. Alla åldrar behöver känna tillhörighet till kyrkan. Fler mötesplatser såsom församlingsaftnar och samtals­grupper behöver skapas, inte minst för de äldre. Satsningar på församlingsblad, information i lokalpressen, hemsida och sociala medier är viktiga.

Stödet till Svenska kyrkans inter­nationella arbete ska ha tonvikt på kvinnors och barns utsatthet och till förföljda kristna i världen. Barnhemmet i Sakiai i Litauen ska få fortsatt stöd. De pengar och kläder som samlas in gör stor skillnad i barnens livskvali­tet. Kontakten med den evange­ lisk­lutherska kyrkan i Zeuthen i Tyskland är värdefull och ska fortsätta.

Vi vill att Oscars församling ska fortsätta vara en egen för­samling. Samarbetet med övriga Östermalmsförsamlingar kan utvecklas mer vilket kan leda till kostnadsminskningar.

Inom en tioårsperiod kommer församlingen att växa genom nya bostadsområden i Frihamnen och på Loudden. I denna planering vill vi att församlingen ska vara delaktig.


Våra kandidater

Kyrkofullmäktige, Oscars församling

1. Annette Lundquist Larsson 55 år, kyrkofullmäktig, kyrkorådets ordförande, kyrkvärd
2. Klas Weidstam 67 år, civilekonom, kyrkofullmäktig, kyrkorådets vice ordf
3. Gaby Borglund 70 år, kammarrättsassessor, dataråd, kyrkofullmäktig, kyrkofullmäktiges ordf
4. Hanna Hesser Nordin 55 år, kyrkofullmäktig, kyrkvärd
5. Göta Glemme 70 år, grafisk formgivare, kyrkofullmäktig, kyrkvärd
6. Leif Syrstad 68 år, VD, kyrkofullmäktig
7. Kitty Ericsson 73 år, sekreterare, kyrkofullmäktig
8. Jan Åke Ericstam 79 år, fil.kand., kyrkofullmäktig, kyrkvärd
9. Peter Gabrielsson 34 år, civilekonom, kyrkofullmäktig
10. Henrik Lundquist 25 år, civilekonom, kyrkvärd
11. Gerd Wrede 74 år, civilekonom, kyrkofullmäktig
12. Maria Meizar 44 år, marknadschef
13. Ingrid Puck Åberg 78 år, journalist, kyrkofullmäktig
14. Emma Nordin 26 år, fil.master, kyrkvärd
15. Barbara Hässler 70 år, kyrkofullmäktig
16. Henrik Linder 51 år, jur.kand., kyrkofullmäktig
17. Iréne AM Tegnander 73, år, sköterska, kyrkofullmäktig
18. Helena Levy leg sjuksköterska, lärare
19. Kurt Bauersfeld 78 år, kyrkofullmäktig
20. Paula Wiklund 45 år, egen företagare, kyrkvärd
21. Karin Aminoff 46 år, egen företagare
22. Linnea Lundberg 37 år, yrkesofficer, kyrkvärd
23. Kerstin Melén 77 år, leg psykolog, kyrkofullmäktig, kyrkvärd
24. Beata Smith 62 år, fil.kand., kyrkvärd
25. Karl von Baumgarten 30 år, ekonom
26. Pia Helleday 62 år, kundrådgivare
27. Claës Fock 82 år, fd bankdirektör
28. Ingrid Eiken 55 år, VD
29. Birgitta Jernberg 78 år, fru
30. Ivar Boman 86 år, kyrkvärd
31. Nils Magnus Lobenius 79 år, flygkapten
32. Maj-Lis Schale Glemme 74 år
33. Mikael Söderlund 52 år, fil.kand., fd borgarråd
34. Mats Broman 61 år, arkitekt
35. Mariana Klingspor 73 år, kyrkvärd
36. Susanne Ericsson 60 år
37. Christina Magnuson 73 år
38. Majvor Gyllung 72 år
39. Per Magnuson 73 år
40. Birgitta Guntsch 72 år, jur.kand.
41. Cecilia Nordblom 59 år, egen företagare
42. Anna Lilliehöök 70 år, civilekonom
43. Torgny Nordström 72 år, Disponent

Kontaktuppgifter:

Annette Lundquist Larsson annette@borgerligtalternativ.nu 073 – 682 80 42