Maria Magdalena

Borgerligt alternativ i Maria Magdalena församling

är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp i Svenska Kyrkan. Vi tycker att kyrkan skall styras av personer som har kyrkans värderingar och tro som utgångspunkt – inte politiska åsikter och agendor.


  • Församlingens diakonala verksamhet har varit efter­ satt under flera år. Detta vill vi ändra på! Det dia­ konala arbetet – kyrkans sociala funktion – är en kärnverksamhet i försam­ lingen vars förutsättningar måste ges största möjliga prioritet och som skall utföras och ledas av utbil­ dade diakoner.
  • Barn och ungdomar – kyrkans framtid – måste få känna sig delaktiga i församlingslivet. Där fyller musikverksamheten en synnerligen viktig roll genom den körverksamhet som redan finns.
  • Musiklivet i Maria Magda­ lena har i många år haft en framskjuten position och det vill vi fortsättningsvis bevara på alla nivåer.
  • Skolavslutningar i kyrkan är en gammal tradition som bör få finnas kvar där de överensstämmer med de lokala önskemålen.
  • Vi vill medverka till möj­ ligheten att få kunna välja vilken församling man önskar tillhöra.
  • Vi anser att begravningsplat­ serna sköts bäst av kyrkan, inte av kommunerna.
  • Det internationella arbetet måste utvecklas, gärna i form av internationella utbyten och projekt, som t.ex. årets fastekampanj med konkreta insatser.
  • Vi vill värna vår vackra församlingskyrka S:ta Maria Magdalena, som nyligen genomgått en omfattande totalrenovering. Vi vill ta ansvar för detta stora kul­ turarv, som skall förvaltas med omsorg, kunskap och kärlek.
  • Vi vill arbeta för en god och ansvarsfull förvaltning av våra finansiella resurser, som är en förutsättning för en framgångsrik församlings­ verksamhet och till glädje för kommande generationer.
  • ”I Kristus delar vi bröd och liv”. Citatet från försam­ lingsinstruktionen visar förutsättningarna till ett rikt gudstjänstliv med Kristus i centrum. Detta önskar vi få prägla församlingen där tradi­ tion och förnyelse kombineras så att alla känner sig hemma och välkomna. Traditioner från igår ger trygghet idag.

Valdagen söndagen den 17 september

3 VALDISTRIKT, samtliga i församlingslokalerna på Ragvaldsgatan 10.

Öppettider:
09.00 – 10.45
12.15 – 20.00

Valsedlar finns också i val­ lokalerna. För ytterligare information, kontakta gärna:

Torsten Lundqvist
070 – 092 11 06

Inga-Lill Larsson
070 – 593 16 32

Även förtidsröstningen äger rum på Ragvaldsgatan 10, Allrummet, där man också kan rösta på valdagen mellan 10.45 – 12.15 då de ordinarie val­ lokalerna är stängda.


Kontaktuppgifter:

Torsten Lundqvist lundqvisttorsten@gmail.com 070 – 092 11 06