Järfälla

Kyrkoprogram i Järfälla 2018-2021

Vi söker förnyat förtroende att fortsätta att styra församlingen.

Våra programpunkter är följande:

 • Församlingens grundläg­ gande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva under­ visning, samt utöva dia­koni och mission.
 • Det är Svenska kyrkans huvuduppgift att föra ut det kristna budskapet till alla människor i våra för­ samlingar. Svenska kyrkan har också en viktig roll vid kriser och katastrofer.
 • Vi vill förvalta det kristna arvet och fortsatt slå vakt om kristendomen som en bärare av vår kultur. Kun­skapen om kristendomen måste stärkas och spridas i samhället.
 • Svenska kyrkan skall vila på en demokratisk grund och vi vill aktivt främja kyrkans arbete, där kärnan i församlingens verksam­ het är ett rikt gudstjänstliv.
 • Vår församling skall stödja familjen och föräldrar i olika situationer. Detta kan bl a ske genom arbete med barn och unga. Härvid ut­ gör konfirmationsarbetet och annat ungdomsarbete liksom Kyrkans förskola viktiga delar.
 • Vi vill fortsatt värna om den diakonala verksam­ heten för äldre och behövande.
 • Församlingen skall nära samverka med skolan, andra institutioner och organisationer samt näringslivet i Järfälla.
 • Den ekumeniska sam­ verkan som sker i Järfälla Kristna Råd ska fördjupas.
 • Vi skall vårda och under­ hålla våra kyrko­ och församlingslokaler.
 • Kyrkan skall sprida kun­ skap om svensk kultur och samhällsliv bland människor från andra kulturer. Kristna invand­ rare bör få möjlighet att fira gudstjänst på sitt eget hemspråk.
 • Kommunikationen om församlingens verksamhet och kyrkans roll i samhäl­ let ska utvecklas.
 • Verksamheten i Järfälla skall bedrivas med låg kyrkoavgift. Ambitionen skall vara att genom de­ centralisering och effekti­ visering successivt kunna sänka kyrkoavgiften.
 • Vi skall verka för ett fortsatt positivt samarbets­ klimat mellan kyrkans anställda, förtroendevalda, lekmän och frivilliga.
 • Även begravningsverk­ samheten skall bedrivas effektivt. En viktig uppgift i kommande mandatperiod är den fortsatta utveckling­ en av det nya gravkvarteret vid Järfälla kyrka och Görvälns griftegård.

Kontaktuppgifter:

Björn Falkeblad bjorn@falkeblad.nu 070 – 833 77 26